กลับไป

คมนาคมเฝ้าระวังขั้นสูงสุด ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสอู่ฮั่นสูงขึ้น

February 3, 2020

  “กระทรวงคมนาคม” ในฐานะหน่วยงานที่ได้กำกับดูแลภาคการคมนาคมขนส่ง การอำนวยความสะดวกการเดินทางในหลายมิติ ครอบคลุมทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ภายใต้การบริหารงานของ “นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ “เชื้อไวรัสโคโรนา”

  อากาศรวมใจต้านไวรัสโคโรนา
  เริ่มด้วยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ออกมาตรการป้องกัน กล่าวคือ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชาวจีนที่ตกค้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกให้บริการผู้โดยสาร (AIRPORT OPERATION CENTER) ในระหว่างวันที่ 25 ม.ค – 9 ก.พ.63 ณ ห้อง CIP 5 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร โดยภายในศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบิน ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตำรวจท่องเที่ยว ฯลฯ นั่งประจำศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร


  ระบบรางวางมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสฯ
  กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้นัดประชุมหน่วยงานทางรางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาด “Corona Virus” ในระบบขนส่งทางราง โดยมีนายพีรพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดี ขร. และผู้แทนจากกรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) (BEM) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) (BTS) เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อร่วมกันวางและกำหนดมาตรการแนวทาง ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โคโรนา

  โดยสถานการณ์ปัจจุบัน กรมควบคุมโรคพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังอยู่ในระดับที่ 2 คือ พบผู้ติดเชื้อแต่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้ ซึ่ง ขร. ได้มีมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด แก่หน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง ดังนี้ 1.ให้จัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้โดยสาร 2.เพิ่มความถี่ในการเช็ดทำความสะอาดทั้งในขบวนรถ และสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า โดยเน้นที่จุดสัมผัสร่วมต่างๆ อาทิเช่น ราวจับ ที่นั่ง เครื่องออกบัตรโดยสาร ประตูจัดเก็บบัตรโดยสาร เป็นต้น รวมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 3.ให้หน่วยผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือ

  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

  #รถไฟฟ้า #บีทีเอส #คมนาคม #BTS #ไวรัสโคโรน่า #ขนส่งมวลชน #กรุงเทพมหานคร

  ก่อนหน้า