กลับไป

ข่าวอัปเดตรถไฟฟ้า

October 17, 2023

  รถไฟฟ้าลดค่าโดยสารสายสีม่วง สูงสุดไม่เกิน 20 บาท เริ่ม 16 ตุลาคม 2566

  MRT ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงสูงสุดไม่เกิน 20 บาท เริ่ม 16 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เพื่อลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
  ตามที่ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในอัตรา 20 บาทตลอดสาย เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยเร่งรัดให้ดำเนินการในเส้นทางที่ภาครัฐเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และ รถไฟชานเมือง สายนครวิถี (สายสีแดง) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป นั้น
  นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง (สถานีคลองบางไผ่ – สถานีเตาปูน) จะเริ่มใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ จ่ายสูงสุด 20 บาท (จากอัตราเดิมจ่ายสูงสุด 42 บาท) ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ อัตราค่าโดยสารสำหรับบุคคลทั่วไป 14-20 บาท เด็ก/ผู้สูงอายุ 7-20 บาท และนักเรียน/นักศึกษา 13-20 บาท
  นอกจากนี้ กรณีที่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ของ รฟม. เดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟชานเมือง สายสีแดง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่สถานีบางซ่อน โดยใช้บัตร EMV Contactless ใบเดียวกันในการชำระค่าโดยสาร และเปลี่ยนถ่ายระบบภายในระยะเวลา 30 นาที จะชำระค่าโดยสารทั้งสองสายรวมกัน สูงสุด 20 บาท โดยจะเริ่มดำเนินมาตรการหลังจากพัฒนาเชื่อมต่อระบบ EMV Contactless แล้วเสร็จ

   

  แหล่งข่าว: BEM Bangkok Expressway and Metro

  ก่อนหน้า