תקנון ותנאי שימוש למבצע "חבר מביא חבר" 2017

November 19, 2017

  תקנון תוכנית חבר מביא חבר (“התוכנית”):

  1. התוכנית מיועדת למשתמשי אפליקציית Moovit.  (להלן: “נוסע”)
  2. נוסע שיזמין משתמשים חדשים לאפליקציית Moovit Carpool לנהג (להלן: “הנהג המוזמן”), יזכה בקופון לשימוש כנוסע בשרות Moovit Carpool באפליקציית Moovit (“הקופון”), ויזכה את הנהג המוזמן בקבלת סכום בונוס (“בונוס חבר-מביא-חבר לנהג מוזמן”)  לפי תנאים אלה.
  3. על מנת לזכות בבונוס חבר-מביא-חבר לנהג מוזמן יש לוודא כי התקיימו התנאים הבאים:

  א. הנהג המוזמן הזין באפליקציית Moovit Carpool לנהג את קוד ההטבה האישי שקיבל מהנוסע (“קוד ההטבה האישי”) לפני שהשלים את הנסיעה בגינה יזכו הוא והנוסע בהטבה (“נסיעת ההטבה”)

  ב. נסיעת ההטבה היא הנסיעה הראשונה שהשלים הנהג באפליקציית Moovit Carpool לנהג, למעט מקרה בו הנסיעה הראשונה היא עם הנוסע ששלח לנהג המוזמן את קוד ההטבה. במקרה כזה, נסיעת ההטבה תהיה הנסיעה הראשונה עם נוסע אחר שאינו הנוסע ששלח את קוד ההטבה, למרחק הגדול מחמישה (5) ק”מ, ואשר תזכה את הנהג בתשלום מאת הנוסע בסכום השתתפות בהוצאות העולה על חמישה (5) ש”ח.

  ג. הנהג המוזמן השלים את נסיעת ההטבה לפני התאריך ה- 30.06.2017.

  1. סכום הקופון עבור הנוסע, כמו גם הסכום המקסימלי הניתן לניצול מן הקופון בנסיעה בודדת, מצוין בעמוד התוכנית באפליקציית Moovit. סכומים אלו נכונים לקוד ההטבה האישי המופיע בעמוד זה. הקופון תקף לתקופה בת 60 יום ממועד השלמת נסיעת ההטבה.
  2. סכום הבונוס חבר-מביא-חבר לנהג מוזמן מצוין בעמוד המבצע באפליקציית Moovit. הסכום נכון לקוד ההטבה האישי המופיע בעמוד זה. נהג שהשלים את התנאים המתוארים בסעיף (3) יקבל את סכום הבונוס כחלק מסכום ההשתתפות החודשי המועבר לו בעבור נסיעות שהשלים בשרות Moovit Carpool, בהעברה בנקאית.
  3. נוסע יוכל לצבור עד 20 קופונים בתוכנית חבר מביא חבר. החל מהקופון ה- 21 ואילך, הנהג המוזמן יקבל את סכום הבונוס, והנוסע לא יקבל את הקופון.
  4. חברת Moovit תהא רשאית לשלול כל זכאות לסכום בונוס או קופון במקרים בהם נעשה שימוש לרעה בתוכנית ו/או בהם קיים חשד לרמאות או פעילות לא חוקית, או כל פעולה אחרת אשר נחזית כמפרה את תנאי השימוש או כל מדיניות רלוונטית אחרת של Moovit. נוסעים ונהגים מוזמנים לא יהיו זכאים לקופון או סכום בונוס (בהתאמה)  באמצעות שימוש ביותר מחשבון Moovit אחד ו/או באמצעות כל פעילות כאמור לעיל, בה קיים חשד לרמאות או פעילות לא חוקית, או כל פעולה אחרת אשר נחזית כמפרה את תנאי השימוש או כל מדיניות רלוונטית אחרת של Moovit.
  5. חברת Moovit תהא רשאית (אך לא מחויבת) לחקור ולבחון כל פעילות הקשורה לתוכנית חבר מביא חבר, ולבטל או לשנות הזמנות לשירות מכל סיבה. אם Moovit תתוודע לפעילות כלשהי אשר נחזית כפוגענית, רמאית, או מפרה את תנאי החברה, החברה תהא רשאית, מבלי לגרוע מזכויותיה על-פי דין, להשעות את חשבונות המשתמשים הרלוונטיים ולהגביל את הגישה לתוכנית ו/או לשירותי החברה.
  6. חברת Moovit, בעלי מניותיה, עובדיה, יועציה, נציגיה ומי שפועל מטעמה, משוחררים בזאת מכל טענה, אחריות, עלות, הפסד, נזק,או פגיעה מכל סוג כתוצאה או בקשר ישיר או עקיף עם השתתפות הנוסע ו/או הנהג המוזמן בתוכנית, לרבות בקשר למחיקה או כשל אחסון של נסיעות או כל תקשורת אחרת הנוגעת לתוכנית.
  7. אם חלק כלשהו מתנאי תקנון זה יימצא כבלתי אכיף, חלקיו הנותרים ייוותרו בתוקף ויאכפו במלואם. אין בהמנעותה של Moovit מלאכוף איזה מתנאים אלה כדי להוות ויתור מצידה על אותם תנאים, אלא אם הויתור נעשה במפורש ובכתב חתום על-ידי נציגיה המורשים של החברה.
  8. חברת Moovit רשאית לעדכן את תנאי תקנון זה ו/או להפסיק את תוכנית “חבר מביא חבר” בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

  השימוש בשירות Moovit Carpool הוא בכפוף לתנאי השימוש

  (http://static.moovitapp.com/userguide/carpool_terms.pdf)

  ומדיניות הפרטיות

  (http://static.moovitapp.com/userguide/carpool_privacy_policy.pdf)  של השירות.

  קודם