Thời gian hoạt động, giãn cách chạy xe từ thứ Hai đến thứ Bảy

Mở bến đầu A và B: 5:00 ( giữ nguyên)

Đóng bến đầu A và B: 21:00 ( giữ nguyên)

Giãn cách chạy xe: 10 -12 – 15 – 20 phút/lượt ( giữ nguyên)

Thời gian hoạt động, giãn cách chạy xe của ngày Chủ nhật: giữ nguyên

 

Zalo

 

𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐛𝐮𝐲́𝐭 𝟑𝟗 ( 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢̃𝐚 Đ𝐨̂ – 𝐓𝐮̛́ 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐩, 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐓𝐖 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐈𝐈)

Mở bến đầu A và B: 5:00 ( giữ nguyên)

Đóng bến đầu A và B: 21:00 ( giữ nguyên)

Giãn cách chạy xe: 09 -12 – 15 phút/lượt ( điều chỉnh)

 

Zalo

 

𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐛𝐮𝐲́𝐭 𝟔𝟐 (𝐁𝐗 𝐘𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢̃𝐚 – 𝐁𝐗 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐢́𝐧)

Mở bến đầu A và B: 5:00 ( giữ nguyên)

Đóng bến đầu A và B: 21:00 ( giữ nguyên)

Giãn cách chạy xe: 12 -14 – 20 phút/lượt ( điều chỉnh)

 

Zalo

 

𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐛𝐮𝐲́𝐭 𝟏𝟎𝟑𝐀 (𝐁𝐗 𝐌𝐲̃ Đ𝐢̀𝐧𝐡 – 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧)

Mở bến đầu A: 4:50; đầu B: 4:45 ( giữ nguyên 2 đầu)

Đóng bến đầu A: 21:05; đầu B: 21:05 (giữ nguyên 2 đầu)

Giãn cách chạy xe: 17 -18 – 19 – 20 phút/lượt ( điều chỉnh)

 

Zalo

 

𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐛𝐮𝐲́𝐭 𝟏𝟎𝟑𝐁 (𝐁𝐗 𝐌𝐲̃ Đ𝐢̀𝐧𝐡 – 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 – 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧)

Mở bến đầu A: 5:00 ( điều chỉnh); đầu B: 4:55 ( giữ nguyên)

Đóng bến đầu A: 20:55; đầu B: 20:55 (giữ nguyên 2 đầu)

Giãn cách chạy xe: 17 -18 – 20 phút/lượt ( điều chỉnh)

 

Zalo